×
فارسی | English
انتخابات کمتیه هماهنگ کننده کشوری

انتخابات کمتیه هماهنگ کننده کشوری (renewal) در سه حیطه NGO  ؛ بخش خصوصی ( privet sector ) و افرادی که با بیماری زندگی می کنند ، که جزو برنامه های سال 2016 CCM بود پس از دو نوبت آگهی و جمع آوری درخواست ها و بررسی آنها در تاریخ 17 آذر ماه با حضور اعضای کمیته نظارت (OB ) به عنوان ناظر برگزار شد.

ابتدا انتخابات NGO ها انجام شد . و طی یک رقابت سالم 4 NGO از میان 10 NGO به کمیته هماهنک کننده کشوری راه یافتند.

حتی انتخابات برای 2 NGO به دور دوم کشیده شد.

در حیطه گروه مبتلایان فقط یک درخواست وجود داشت و بنابراین بدون رقابت آن فرد به عضویت کمیته پذیرفته شدند.

در قسمت بخش خصوصی نیز از میان چهار درخواست 3 مورد انتخاب شدند.

از بارز بودن این انتخابات این بود که ما شاهد حضور چهر ه های جدید در کمتیه خواهیم بود. 
تاریخ ارسال:  1395/09/17 نگارنده:  دبیرخانه