×
فارسی | English
آغاز جلسات کمیته نظارت با PR & SR

کمیته نظارتی (OB ) CCM از یکشنبه 24 مرداد جلسات رسمی خود را با SR ها و PR در جهت نظارت بر اجرای پروژه های GF شروع کرد.

اولین جلسه  با سازمان زندان ها بود و سپس دوشنبه 25 مرداد جلسه اعضای کمیته با دفترسلامت و روان  MEHSHAD  انجام شد.

روز سه شنبه 2 شهریور جلسه با دفتر ایدز سازمان بهزیستی و اداره ایدز و اداره مالاریا CDC خواهد بود.

بزودی جلسات آموزش و پرورش و PR  هماهنگ خواهد شد.

گزارش نهایی پس از آخرین جلسه تکمیل خواهد شد و به رییس دبیرخانه هماهنگ کننده کشوری و اعضای CCM رسما ارسال می شود.

در این جلسات NPM و فوکال پوینت های پروژه حضور خواهند داشت و روند اجرای پروژه از نظر شاخص ها ؛ مدیریت ؛ تجهیزات ؛ مالی و غیره طبق چک لیست از قبل آماده شده بررسی می شود.
تاریخ ارسال:  1395/05/24 نگارنده:  دبیرخانه