×
فارسی | English
بازدید گروه کمیته نظارتی (Oversight Body) از فعالیت های پروژه ایدز در شیراز

اولین بازدید گروه کمیته نظارتی (Oversight Body ) از فعالیت های  پروژه ایدز در روز های یکشنبه و دوشنبه 27 و 28 تیر ماه در شیراز انجام شد.
 
در این بازدید از کمیته نظارتی ؛ خانم گودرزی و آقایان ؛ دکتر عظمتی ، دکتر ضرابیان  و دکتر وثیق به نمایندگی آقای دکتر درودی حضور داشتند . خانم ها مدرسی و کدخدا از دبیر خانه CCM این اعضا  را همراهی می کردند.
 
در روز اول از زندان عادل آباد از سازمان زندان ها (SR)  و سپس مرکز گذری مردان پیام رهایی از سازمان بهزیستی (SR)  بازدید صورت گرفت.
 
 در روز دوم ابتدا به مرکز مشاوره وVCT  لاوان مراجعه شد و سپس از یک مرکز گذری زنان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بازدید بعمل آمد.
 
در این بازدید ها علاوه بر فوکال پوینت های  SR ها  مدیر پروژه ایدز گلوبال فاند از دفتر توسعه عمران سازمان ملل (PR)  ؛ خانم خانقاه پناه گروه را همراهی می کردند.
در بازدید ها آمار ها و گزارشات مکتوب ؛ تجهیزات و نحوه عملکرد اجرایی پروژه ایدز مراکز مورد بررسی قرار گرفت. تاریخ ارسال:  1395/04/27 نگارنده:  دبیرخانه