×
فارسی | English
باهم به سوی سلامت

گزارش دوسالانه پيشرفت برنامه های مشترک جمهوري اسلامي ايران و "برنامه توسعه سازمان ملل متحد" که با حمایت مالی "صندوق جهانی مبارزه با ایدز، سل و مالاریا  (گلوبال فاند)" و همکاری برخی آژانس های سازمان ملل مانند "دفتر برنامه مشترک ملل متحد برای مقابله با ایدز" و "سازمان بهداشت جهانی" اجرا می شوند در تابستان 1395 منتشر شد. اين مجموعه در سیمای نشریه ای 87 صفحه اي به زبان انگليسي، به دستاوردهاي پروژه هایی می پردازد که در چارچوب این همکاری و  در راستای راهبرد های ملی كنترل سه بيماري یاد شده تعریف شده اند. گزارش، در سه فصل مجزا، فعاليتها و دستاوردهای اين سه پروژه را در قالب جدول و نمودار ارائه می کند. بخش پایانی گزارش به ثبت نمونه هایی از تلاش های انسانی در راه مبارزه با بیماری ها اختصاص دارد.  
تاریخ ارسال:  1395/04/14 نگارنده:  دبیرخانه