×
فارسی | English
برگزاری گردهمایی کمیته هماهنگ کننده کشوری

Retreat CCM در تاریخ 3 و 4 خرداد ماه 1396 و با حضور مدیر منطقه ای پروژه گلوبال فاند، آقای Manab Basnet و اعضاء کمیته هماهنگ کننده کشوری، در چالوس برگزار شد.

برای دریافت سخنرانیهای ارائه شده به فایلهای ذیل مراجعه فرمایید.
تاریخ ارسال:  1396/03/20 نگارنده:  دبیرخانه

1 Achievements and Challenges of The GF Malaria Project in Iran From Begining Until Now by Dr Ahmad Raeisi
2 Progress Report On 90-90-90 in Iran in line with the GF by Dr Parvin Afsar Kazerouni
3 Sustainability of Tuberculosis Control Program After Closure of The GF project by Dr Mahshid Nasehi
4 90-90-90 Policy Achievements in Level of Inter-Sectional Cooperation by Dr Fardad Doroudi
5 CCM_Mr Manab Basnet_3
6 CCM_Mr Manab Basnet_2
7 Global Fund's Partnership with the Govermnet of Iran by Mr Manab Basnet
8 Report of Global Fund Board Meeting by Dr Omid Zamani