×
فارسی | English
گزارش فنی گردهمایی کمیته هماهنگ کننده کشوری

گزارش فنی گردهمائی کمیته هماهنگ کننده کشوری، شامل برنامه سخنرانی ها، کار گروهی های انجام شده و نتایج نظر سنجی انجام شده، در قالب فایل PDF زیر آماده دریافت می باشد.
تاریخ ارسال:  1396/04/18 نگارنده:  دبیرخانه

1 CCM Retreat report-13 June 2017-Fa