×
فارسی | English
دبیرخانه

کلیه کشورهای دریافت کننده بودجه گلوبال فاند یک کمیته ملی یا کمیته هماهنگ کننده کشوری (CCM)، تاسیس می کند تا به نمایندگی از کل کشور تقاضای بودجه را ارائه دهد و بر اجرای بودجه های تایید شده نظارت داشته باشد. کمیته های هماهنگ کننده کشوری نمایندگانی از کلیه بخش های درگیر با بیماریها دارد. 

 

مسئولیت های اصلی کمیته هماهنگ کننده کشوری

 • هماهنگ کردن تدوین و ارائه پروپوزال های ملی
 • پیشنهاد کردن دریافت کننده اصلی یا PR
 • نظارت بر اجرای بودجه های تصویب شده
 • ارائه درخواست ادامه بودجه ها و تصویب برنامه ریزی های مجدد پروژه های در حال اجرا
 • حصول اطمینان از ارتباط و هماهنگی بین بودجه های گلوبال فاند و سایر برنامه های ملی توسعه و سلامت
 • حصول اطمینان از انتخاب شفاف اعضای غیر دولتی کمیته و جوامع تحت تاثیر   
  

هماهنگی های دبیرخانه کمیته

 • امور انسانی
 • برنامه ریزی و امور اداری
 • جلسات کمیته هماهنگ کننده کشوری
 • جلسات و بازدید های کمیته نظارت 
 • تدوین برنامه استراتژیک
 • بازدیدهای کمیته هماهنگ کننده کشوری
 • وبسایت CCM