×
فارسی | English
کمیته نظارت

 کمیته نظارت عالی این اطمینان را حاصل می آورد که فعالیتها طبق برنامه ریزی انجام شده پیش رفته اند، سیاست ها و رویه ها رعایت شده اند و کنترل های مالی نهادینه شده اند. اصل اساسی نظارت عالی این است که اطمینان حاصل شود منابع انسانی و مالی به شکلی موثر و کارآمد برای منفعت کشور هزینه شده اند. ضرورت دارد کمیته هماهنگ کننده کشوری بر اساس وظیفه نظارتی عالی خود آگاهی داشته باشد که منابع مالی به کار گرفته شده اند یا خیر، پیشرفت و چالش ها را پیگیری کند و به دریافت کننده اصلی پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد ارائه بدهد. در مقابل پایش، پیگیری عناصر اصلی اجرای برنامه و معمولا درونداد ها و بروندادها از طریق جمع آوری و نگهداری اطلاعات، گزارش دهی روتین، نظام های دیده وری و نیز مطالعات مختلف دیگر می باشد.
اعضاء


نامسمتایمیل
دکتر شهاب الدین عظمتیعضوshazema@gmail.com
خانم طاهره زندینایب رئیسtzandi2000@gmail.com
خانم نسرین گودرزیعضوnasrin_goodarzi@yahoo.com
دکتر مینو محرزرئیسminoomohraz@ams.ac.ir
دکتر فرداد درودیعضوdoroudif@unaids.org
دکتر محمد مهدی گویاعضوmgouya57@gmail.com1 01 - 04 - 1395
2 13 - 04 - 1395